۲۰ عارضه ورزش اشتباه و راهکارهای جلوگیری

عوارض-ورزش-اشتباه

۲۰ عارضه ورزش اشتباه و راهکارهای جلوگیری

ورزش کردن یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ سلامت و تناسب اندام است. اما انجام ورزش به شکل نادرست می‌تواند به عوارض جدی منجر شود. در این مقاله به بررسی 20 عارضه ورزش اشتباه و راهکارهای جلوگیری از آن‌ها خواهیم پرداخت.

1. آسیب‌دیدگی عضلات

یکی از شایع‌ترین عوارض ورزش اشتباه، آسیب‌دیدگی عضلات است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل انجام حرکات نادرست، افزایش ناگهانی شدت تمرینات یا عدم گرم کردن مناسب ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • افزایش تدریجی شدت تمرینات
 • انجام گرم کردن و سرد کردن مناسب قبل و بعد از تمرین

2. آسیب‌دیدگی مفاصل

آسیب‌دیدگی مفاصل یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر مفاصل، انجام حرکات نادرست یا عدم استفاده از تجهیزات مناسب ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • استفاده از تجهیزات ورزشی مناسب مانند کفش‌های مخصوص
 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • افزایش تدریجی شدت تمرینات

3. آسیب‌دیدگی ستون فقرات

آسیب‌دیدگی ستون فقرات یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر ستون فقرات، انجام حرکات نادرست یا عدم تقویت عضلات کمری ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • تقویت عضلات کمری و شکمی
 • استفاده از تجهیزات مناسب مانند کمربند ورزشی

4. آسیب‌دیدگی زانو

آسیب‌دیدگی زانو یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر زانو، انجام حرکات نادرست یا عدم تقویت عضلات اطراف زانو ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • تقویت عضلات اطراف زانو
 • استفاده از تجهیزات مناسب مانند کفش‌های ورزشی

5. آسیب‌دیدگی مچ پا

آسیب‌دیدگی مچ پا یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر مچ پا، انجام حرکات نادرست یا عدم تقویت عضلات اطراف مچ پا ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • تقویت عضلات اطراف مچ پا
 • استفاده از تجهیزات مناسب مانند کفش‌های ورزشی

6. آسیب‌دیدگی شانه

آسیب‌دیدگی شانه یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر شانه، انجام حرکات نادرست یا عدم تقویت عضلات اطراف شانه ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • تقویت عضلات اطراف شانه
 • استفاده از تجهیزات مناسب مانند بندهای ورزشی

7. آسیب‌دیدگی آشیل

آسیب‌دیدگی آشیل یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر آشیل، انجام حرکات نادرست یا عدم تقویت عضلات ساق پا ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • تقویت عضلات ساق پا
 • استفاده از تجهیزات مناسب مانند کفش‌های ورزشی

8. آسیب‌دیدگی گردن

آسیب‌دیدگی گردن یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر گردن، انجام حرکات نادرست یا عدم تقویت عضلات گردن ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • تقویت عضلات گردن
 • استفاده از تجهیزات مناسب مانند بندهای ورزشی

9. آسیب‌دیدگی مغز

آسیب‌دیدگی مغز یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل ضربه به سر، انجام حرکات نادرست یا عدم استفاده از تجهیزات ایمنی ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کلاه ایمنی
 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • آموزش صحیح ورزش‌های پرخطر

10. آسیب‌دیدگی قلب

آسیب‌دیدگی قلب یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر قلب، انجام ورزش‌های شدید بدون آمادگی یا عدم توجه به شرایط سلامتی ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام ورزش‌های متناسب با سطح آمادگی
 • انجام معاینات پزشکی قبل از شروع ورزش
 • توجه به علائم هشدار دهنده در طول ورزش

11. آسیب‌دیدگی کلیه‌ها

آسیب‌دیدگی کلیه‌ها یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر کلیه‌ها، انجام ورزش‌های شدید بدون آمادگی یا عدم توجه به شرایط سلامتی ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام ورزش‌های متناسب با سطح آمادگی
 • انجام معاینات پزشکی قبل از شروع ورزش
 • توجه به علائم هشدار دهنده در طول ورزش

12. آسیب‌دیدگی کبد

آسیب‌دیدگی کبد یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر کبد، انجام ورزش‌های شدید بدون آمادگی یا عدم توجه به شرایط سلامتی ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام ورزش‌های متناسب با سطح آمادگی
 • انجام معاینات پزشکی قبل از شروع ورزش
 • توجه به علائم هشدار دهنده در طول ورزش

13. آسیب‌دیدگی ریه‌ها

آسیب‌دیدگی ریه‌ها یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر ریه‌ها، انجام ورزش‌های شدید بدون آمادگی یا عدم توجه به شرایط سلامتی ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام ورزش‌های متناسب با سطح آمادگی
 • انجام معاینات پزشکی قبل از شروع ورزش
 • توجه به علائم هشدار دهنده در طول ورزش

14. آسیب‌دیدگی استخوان‌ها

آسیب‌دیدگی استخوان‌ها یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر استخوان‌ها، انجام حرکات نادرست یا عدم تقویت عضلات اطراف استخوان‌ها ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • تقویت عضلات اطراف استخوان‌ها
 • استفاده از تجهیزات مناسب مانند کفش‌های ورزشی

15. آسیب‌دیدگی مغز استخوان

آسیب‌دیدگی مغز استخوان یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اضافه بار وارد بر مغز استخوان، انجام حرکات نادرست یا عدم تقویت عضلات اطراف مغز استخوان ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • تقویت عضلات اطراف مغز استخوان
 • استفاده از تجهیزات مناسب مانند کفش‌های ورزشی

16. آسیب‌دیدگی عصب‌ها

آسیب‌دیدگی عصب‌ها یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل فشار وارد بر عصب‌ها، انجام حرکات نادرست یا عدم تقویت عضلات اطراف عصب‌ها ایجاد شود.راهکارهای جلوگیری:

 • انجام حرکات ورزشی با تکنیک صحیح
 • تقویت عضلات اطراف عصب‌ها
 • استفاده از تجهیزات مناسب مانند بندهای ورزشی

17. آسیب‌دیدگی پوست

آسیب‌دیدگی پوست یکی دیگر از عوارض ورزش اشتباه است. این آسیب‌دیدگی‌ها می‌تواند به دلیل اصطکاک پوست،