الگوی اندازه گیری

لطفا به نحوه اندازه گیری توجه کنید

در کاپشن و ویند استاپر آستین از یقه تا مچ دست اندازه گیری میشود

 

پوشاک و تجهیزات ورزشی و کوهنوردی